Všeobecné obchodné podmienky

Pravidlá a podmienky používania internetovej stránky Abel, uabela.sk („Stránka“)
Vstupom na Stránku užívateľ potvrdzuje, že s týmito podmienkami súhlasí.

Abel vlastní a kontroluje Stránku.

Ochranné známky a logá („Značky“) zobrazené na Stránke sú vlastníctvom Abel-u a tretích strán. Je zakázané používať akékoľvek Značky bez písomného súhlasu Abel-u a takej tretej strany, ktorá vlastní tieto Značky. Celý obsah Stránky je chránený autorským právom. Užívatelia nesmú meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah Stránky na komerčné alebo verejné účely.

Všetky informácie na Stránke sú Vám poskytované „tak ako sú” bez akejkoľvek záruky či už výslovne alebo uvedenej implicitne vrátane, ale nielen, predpokladaných záruk týkajúcich sa spôsobilosti na konkrétny účel, nárok, neporušenie, bezpečnosť alebo presnosť.

V rozsahu povolenom príslušným právom, občianske združenie Abel nie je zodpovedné za žiadne priame, nepriame, následné alebo iné škody akejkoľvek povahy, vrátane nie však výlučne škôd na majetku, straty užívania, straty pri podnikaní, ekonomických strát, straty dát alebo ušlého zisku, vzniknutých pri alebo v súvislosti s užívaním Stránky či jej obsahu alebo prístupu na Stránku či k jej obsahu alebo nemožnosti užívať Stránku či jej obsah alebo pripojiť sa na Stránku alebo k jej obsahu alebo v tejto súvislosti.

Abel vynaloží primerané úsilie, aby zabezpečilo správnosť informácií a materiálov poskytnutých na tejto Stránke. Abel však nemôže zaručiť presnosť všetkých informácií a materiálov a nie je zodpovedné a neručí za presnosť, úplnosť alebo pravosť akýchkoľvek informácií a materiálov, obsiahnutých na Stránke. Nezaručujeme, že prevádzka Stránky bude neprerušená alebo bezchybná alebo, že Stránka bude bez vírusov alebo iných komponentov, ktoré môžu byť škodlivé pre zariadenie alebo software. Abel nezaručuje, že Stránka bude kompatibilná so zariadením a softwarom, ktoré používate, a nezaručuje, že Stránka bude prístupná kedykoľvek alebo v akúkoľvek špecifickú dobu.

Zaväzujete sa nahradiť škodu a chrániť Abel pred akýmikoľvek záväzkami alebo stratami spojenými s porušením týchto Podmienok z vašej strany alebo vaším používaním Stránky.

Abel nenesie zodpovednosť za obsah dostupný na akýchkoľvek iných internetových stránkach prepojených na Stránku. Prístup na akékoľvek iné internetové stránky, prepojené na Stránku, je na vlastné riziko užívateľa.

Iba prihlásení užívatelia majú prístup do a môžu používať oblasti Stránky, ktoré sú chránené a/alebo zabezpečené heslom. Neprihlásení jednotlivci, ktorí sa budú pokúšať o vstup do týchto oblastí Stránky môžu byť trestne stíhaní.

Abel nie je povinný kontrolovať akékoľvek správy, informácie alebo obsah („Správy”), ktoré na Stránke uverejňujú užívatelia a nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akýmikoľvek takýmito Správami. Napriek vyššie uvedenému, Abel má právo z času na čas sledovať Správy na Stránke a môže odmietnuť akceptovať a/alebo odstrániť akékoľvek Správy, ktoré obsahujú:

akýkoľvek protiprávny, škodlivý, hrozivý, obťažujúci, hanlivý, vulgárny, obscénny, znevažujúci, nenávistný, rasovo, etnicky alebo iným spôsobom neprípustný materiál akéhokoľvek druhu vrátane, ale nielen, akéhokoľvek materiálu, ktorý podnecuje správanie, ktoré by znamenalo trestný čin, spôsobil vznik občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušil akékoľvek platné miestne, štátne, národné alebo medzinárodné právne predpisy;
Reklamy alebo žiadosti akéhokoľvek druhu (toto sa nevzťahuje na tie Stránky s odkazovacími plochami, ktoré obsahujú inzeráty);
Správy zosmiešňujúce iných, ktoré uverejnili užívatelia;
Osobné informácie ako sú správy, v ktorých sú uvedené telefónne čísla, rodné čísla, čísla účtov, adresy a odkazy na zamestnávateľa;
Správy zamestnancov, ktorí nie sú hovorcami Abel-u, v ktorých títo tvrdia, že vystupujú v mene Abel-u;
Správy, ktoré ponúkajú akékoľvek informácie chránené autorským právom alebo súkromné informácie na neautorizované stiahnutie;
Početné správy, ktoré v rámci jednotlivých zložiek umiestnil ten istý užívateľ, a ktoré inými slovami vyjadrujú tú istú vec.

Návrat hore